Sunday, September 13, 2009

Rosh Hashana Davening 5770: September 18-20, 2009

Please join us for Rosh Hashana Davening, led once again by Rabbi David Rotenberg.


Friday September 18:
Mincha: 6:50pm


Saturday September 19:
Shacharis: 8:30am
Mincha: 6:30pm
Ma'ariv: 7:50pm


Sunday September 20:
Shacharis: 8:30am
Shofar: 11:00am
Mincha: 6:30pm
Ma'ariv: 7:48pm