Sunday, July 30, 2017

Tisha B'av July 31, 2017 Evening

Tisha B'av davening Monday Night, July 31.


8:32pm: fast begins


9:15pm: Ma'ariv followed by Eicha sung by Rabbi David Rotenberg


Friday, July 28, 2017

Shabbos Parashas Devarim: July 28-29, 2017

Here are the davening times for shabbos Parashas Devarim:

Mincha Friday evening: 7:00pm
Shacharis Saturday morning: 9:00am

Thursday, July 20, 2017

Shabbos Parashas Matos-Masei: July 21-22, 2017

Here are the davening times for shabbos Parashas Matos-Masei:

Mincha Friday evening: 7:00pm
Shacharis Saturday morning: 9:00am

Wednesday, July 12, 2017

Shabbos Parashas Pinchas: July 14-15, 2017

Here are the davening times for shabbos Parashas Pinchas:

Mincha Friday evening: 7:00pm
Shacharis Saturday morning: 9:00am